Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

La Federació

 • FederacióASSOCIACIONS INTEGRADES 

  • La Garrotxa
  • Alt Empordà
  • El Bages
  • Vallès Maresme
  • La Segarra  
  • La Noguera
  • Sant Pere ­
  • Les Terres de l’Ebre
  • Alt i baix Penedès, Baix Llobregat, Garraf i l’Anoia 

  La Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya (FACC) neix a partir de 1984, quan cunicultors d’arreu de tota Catalunya inicien unes trobades per posar en comú aspectes productius de les seves explotacions i el sistema de comercialització del seu producte, amb l’objectiu d’afrontar les dificultats que estava patint el sector. Les reunions anaven en augment i es decideix establir contacte amb les explotacions de tot el territori Català, per a què s’agrupin formant associacions. A partir d’aquell moment, es procedeix a la creació i legalització de la Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya, amb la seu a Girona, fins al l’any 2009, que es va traslladar a Olèrdola (centre de Catalunya).

  Quins són els nostres objectius?

  1. Potenciar, assessorar, recolzar i informar a les associacions de cunicultors integrades en La FACC.

  2. Ser Entitat col·laboradora de l’Administració en temes com la defensa sanitària, l’assessorament a explotacions cunícoles, la informació per a estadístiques i altres que en el futur es puguin establir.

  3. Vigilar la qualitat sanitària dels conills, la genètica dels animals reproductors i la qualitat dels pinsos.

  4. Promocionar el desenvolupament, rendibilitat i millora de les explotacions cunícoles mitjançant els programes de millora genètica, plans sanitaris, assessorament tècnico-econòmic, informació, cursos de formació professional, publicacions,…

  5. Manifestar i defensar davant els poders públics, i la societat, l’opinió i els drets dels ramaders associats a les associacions, mitjançant estudis, peticions o informes referents a problemes de la seva especialitat.

  6. Coordinar i participar amb altres Associacions o Federacions Territorials de semblants característiques dintre i fora de Catalunya, a fi d’aconseguir una millor connexió per a la realització de les seves finalitats.

  7. Participar i potenciar la promoció dels productes dels cunicultors associats a les Associacions integrades en la FACC.

  8. Participar i potenciar entitats que tinguin com a finalitat aconseguir els millors inputs i outputs dels cunicultors associats a les Associacions integrades en la FACC

  Què fem?

  Desenvolupem una sèrie d’actuacions per a  aconseguir els objectius del Pla Estratègic del Sector Cunícola de Catalunya. Les Associacions de cunicultors Comarcals o Intercomarcals són la base de l’associacionisme cunícola de Catalunya, basat en la participació, la informació, la formació i les accions del sector. Per tal motiu, es promociona i participa en totes les reunions i activitats de les associacions, que van des de la detecció dels problemes sectorials a la informació de la normativa vigent per a aconseguir els nostres objectius.

  Participem a nivell de l’Estat en totes les organitzacions del sector cunícola, com és la promoció genèrica del consum de carn de conill, la normativa estatal, reglaments comunitaris, legalització de molècules medicamentosos per usar amb  els conills, la exportació a països de l’UE i de tercers països de carn de conill en frecs o congelada, estudis tècnics de les qualitats de la carn de conills,… Aquesta  participació es realitza a través de les reunions mensuals amb l’assistència dels diferents membres de la junta directiva de la FACC. També es rellevant, la participació en la gestió dels recursos obtinguts en l’aplicació de l’extensió de norma, en quant a l’aportació econòmica per part dels productors i recollida pels escorxadors, aportació per promocionar a tot l’Estat la carn de conill.

  Decisió de preus de la Taula Sectorial de la Llotja de Bellpuig, així com la participació activa per ser membres de Conacun (Coordinaltorsdora Nacional de Cunicula) en la representació a INTERCUN (Organització Interprofessional cunícola),i a la Llotja Ibèrica.

  Donem suport a les nou associacion cunícules, que realitzen activitats en tasques, que van des de la promoció del consum de la carn de conill, tats, desgustacions, fires locals, jornades tèniques….per tota Catalunya. Aportem en aquestes activitats, la participacio dels nostres membres de direcció i als nostres tècnics. La Federació participa juntament amb l’Associació de Productors i Escorxadors de Catalunya en la promoció de la marca de qualitat Conill Criat a Catalunya”.

  A més, som Entitat d’assessorament  del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya: és un servei d’assistència tècnica i empresarial a les empreses agràries catalanes. L’assessorament s’estructura al voltant de tres pilars: la millora de la competitivitat, la seguretat laboral i la condicionalitat, amb la finalitat d’ajudar a les explotacions agràries a ajustar-se a les exigències d’una agricultura moderna i de qualitat.

  I, per últim, Agrupació de defensa sanitària (ADSR): és una associació constituïda per ramaders per a la millora del nivell sanitari-zootècnic mitjançant programes de profilaxi, lluita contra malalties i millora de les condicions higièniques.La normativa vigent que regula les seves funcions, es a través del Real Decret 842/2011.

  Print Friendly, PDF & Email
  Post Tagged with ,